fros_club_privacyverklaring

PRIVACY  VERKLARING van VZW MARJAN

VZW MARJAN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
(en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW MARJAN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook gekend als GDPR, verordening EU 2016/6/79)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze leden (huidige, voormalige en toekomstige), deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Als VZW MARJAN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW MARJAN
MERODESTRAAT 51
2570 DUFFEL
LEON.MARJAN@BELGACOM.NET

Uw persoonsgegevens worden door VZW MARJAN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen(en bewaren) (verzamelen) (verwerken):

We verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,…).
We verzamelen geen gegevens via derden, met uitzondering van informatie ontvangen van  de aangesloten verenigingen, clubs of federaties.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen we aan externe partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven (punt 2) vermelde doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een 3de partij-verwerker voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden-verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, of deze verwerkers zijn op hun beurt GDPR compliant.
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals vb.in het kader van een gerechtelijk of politioneel onderzoek.

Op geen enkele moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële activiteiten.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER (Europees Economische Ruimte) met uitzondering van de persoonsgegevens van leden die in clubverband deelnemen aan activiteiten buiten de EER. In dat geval zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd worden door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving of vragen wij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om bepaalde gegevens door te geven.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hiervoor (ouderlijke toestemming). kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé contactgegevens

VZW MARJAN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht genomen van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

VZW MARJAN Verbindt zich er toe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitvoering van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) :
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/

VZW MARJAN kan zijn privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 14 juni2018  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.